• خانه

  بازگشت به صفحه خانه

 • نیازمندیها

  مشاهده آگهی ها و نیازمندیهای کاربران سایت

 • تماس با ما

  تماس با ما

 • ثبت نام

  ثبت نام رایگان

 • راهنما

 • تعرفه درج آگهی

 • ورمی کمپوست برتر کشور

  0

  ورمی کمپوست برتر کشور
  تاریخ : 13921107
  استان : اصفهان
  آدرس : اصفهان
  تلفن : 09338033388
  ایمیل : f.solimani_dcc@yahoo.com
  وب سایت : rastinparvar.epage.ir


  ﮔﺮﻭﻩ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻭ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻭﺭﻣﯽ ﮐﻤﭙﻮﺳﺖ ﺭﺍﺳﺘﯿﻦ ﭘﺮﻭﺭ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﺁﻥ ﺭﺍ
  ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮﻩ ﮔﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎﻥ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﻣﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻮﺩ
  ﺍﺭﮔﺎﻧﯿﮏ) ﻭﺭﻣﯽ ﮐﻤﭙﻮﺳﺖ ( ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎﺯ ﺭﻭﺯﺍﻓﺰﻭﻥ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ
  ﻣﺼﺮﻑ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﯼ ﺍﺭﮔﺎﻧﯿﮏ )ﺳﺎﻟﻢ ( ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻻﯼ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،
  ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻭﺭﻣﯽ ﮐﻤﭙﻮﺳﺖ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ
  ﺩﻫﻨﺪﻩ ﮐﺮﻡ ﺧﺎﮐﯽ) ﺍﯾﺰﻧﯿﺎ ﻓﺘﯿﺪﺍ ( ، ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺁﻧﺎﻟﯿﺰ ﺁﺯﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺩﺭ
  ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮﺭ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ .
  ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ؛
  - ﻓﺮﻭﺵ ﮐﻮﺩﻫﺎﯼ ﺍﺭﮔﺎﻧﯿﮏ) ﻭﺭﻣﯽ ﮐﻤﭙﻮﺳﺖ (
  - ﻓﺮﻭﺵ ﮐﺮﻡ ﺍﯾﺰﻧﯿﺎ ﻓﺘﯿﺪﺍ Eisenia fetida ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺳﺒﺪﯼ ، ﺧﺎﻟﺺ
  ﻭﺑﺎﺑﺴﺘﺮ
  - ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﺭﺍﯾﮕﺎﻥ ﺟﻬﺖ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﯼ ﺳﺎﯾﺘﻬﺎﯼ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻭﺭﻣﯽ ﮐﻤﭙﻮﺳﺖ ﻭ
  ﮐﻮﺩﺍﺭﮔﺎﻧﯿﮏ ) ﮐﻮﺩ ﺁﻟﯽ (
  - ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻧﺤﻮﻩ ﺗﺰﺭﯾﻖ ﮐﻮﺩﻫﺎﯼ ﻭﺭﻣﯽ
  ﮐﻤﭙﻮﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﻤﻠﯽ ﺩﺭ ﻣﺰﺍﺭﻉ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﯼ ﻭ ﺑﺎﻏﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻒ
  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻭﯾﮋﻩ ﺍﯼ ﻧﯿﺰ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .
  ﺟﻬﺖ ﮐﺴﺐ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﯿﺸﺮ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ ، ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ،
  ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﺧﺮﯾﺪ ﻭ ﺑﺎﺯﺩﯾﺪ ﺍﺯ ﻓﺎﺭﻡ ، ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎﺱ
  ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
   برچسب ها
   ورمی کمپوست برتر کشور

   این پرونده را به اشتراک بگزارید :

   Facebook Twitter Google LinkedIn

   تصاویر این صفحه

   یادداشتهای کاربران
   نام شما :
   ایمیل :
   وب:
   پیام :
   کد امنیتی :

   نمایش آگهی های مشابه

   تبلیغات متنی